Truano
Poptat lekci

Biologie její vědy a obory

Tereza Maturová • 22.1.2024

Biologie, odvozená z řeckých slov bio (život) a logie (věda), je vědní disciplína zkoumající život v různých formách, od atomů a molekul po celé ekosystémy. Tento obor se dělí podle studovaných organismů na botaniku (rostliny), zoologii (živočichy), mykologii (houby), mikrobiologii (mikroorganismy), virologii (viry), bakteriologii (bakterie), antropologii (člověk), paleontologii (vymřelé druhy) a další specializované obory.

Mezi užší specializace v botanice a zoologii patří dendrologie (dřeviny), graminologie (trávy), algologie (řasy), entomologie (hmyz), ichtyologie (ryby), herpetologie (obojživelníci a plazi), ornitologie (ptáci) a mamologie (savci).

Dále je biologie rozčleněna podle zkoumané úrovně na anatomii (stavba a tvar orgánů), morfologii (vnější tvar těla), fyziologii (funkce orgánů), molekulární biologii (makromolekuly), cytologii (buňky), histologii (tkáně, pletiva) a organologii (orgány).

Mezi další obory patří genetika (dědičnost a proměnlivost), embryologie (zárodečný vývoj), ekologie (vztahy organismů k prostředí), etologie (chování živočichů), evoluční biologie (vývoj druhů), biogeografie (rozšíření organismů), taxonomie/systematika (třídění organismů), epidemiologie (faktory ovlivňující zdraví a nemocnost) a environmentalistika (vzájemné působení člověka a ekosystémů, ochrana životního prostředí).


Lektoři biologie

-