Truano
Poptat lekci

Obchodní podmínky

V těchto všeobecných podmínkách (dále „Podmínky“) Vás my, společnost 2W, s.r.o., IČO: 09492887, se sídlem Heinemannova 2698/11, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 337025, seznámíme s podmínkami pro zprostředkování a poskytování online vzdělávání prostřednictvím služby „Truano“, umístěné na internetové adrese webu www.truano.com (dále „Web“).

Truano je moderní vzdělávací platforma pro zprostředkování online výuky zkušenými lektory, tzv. Tutory (dále „Tutor“). Slouží k propojování Tutorů a zájemců o výuku – studentů (dále „Student“ nebo „Studenti“).

Pokud od nás budete cokoliv potřebovat nebo se chcete jen na něco zeptat, můžete nám napsat na e-mail support@truano.com nebo na naše sociální sítě, případně nám můžete poslat dopis na adresu Heinemannova 2698/11, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

 1. Tyto Podmínky musíme dodržovat všichni. Vy, jako Tutoři nebo Studenti, i my, jako zprostředkovatelé. Jsou pro nás závazné od okamžiku, kdy spolu uzavřeme smlouvu o užívání Webu a zprostředkování (dále „Smlouva“). Stávají se nedílnou součástí Smlouvy a smlouvy o poskytnutí služby popsané dále. Pokud s námi uzavřete Smlouvu, ve které si ujednáme odlišné podmínky, než jaké jsou v těchto Podmínkách, pak má přednost to, co si dohodneme mezi sebou (tj. Smlouva).
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že prostřednictvím Webu uzavíráte 2 smlouvy:
  2.1 smlouvu o zprostředkování – tuto smlouvu s Vámi uzavíráme my jako zprostředkovatelé. Smlouvu s námi můžete uzavřít jako Tutor nebo jako Student. Na základě této Smlouvy se zavazujeme Vám prostřednictvím Webu zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytnutí služby (vizte odst. 1.2.2.). Za zprostředkování nám náleží provize, kterou započítáváme do ceny lekcí nebo kurzů (dále společně „Služby“) uvedených na Webu. V rámci zprostředkovacích Služeb poskytujeme Tutorům mj. i marketingové a propagační služby, a to na Webu i mimo Web;
  2.2 smlouvu o poskytnutí služby (dále „SPS“) uzavírá Tutor se Studentem. Na základě ní se Tutor zavazuje poskytnout Studentovi objednanou Službu a Student se zavazujete mu za ni uhradit sjednanou cenu (tato cena zahrnuje naši provizi).
 3. Obě smlouvy a Podmínky uzavíráme v češtině.
 4. Berte, prosím, na vědomí, že tyto Podmínky můžeme čas od času měnit nebo upravit. Taková změna ale neovlivní práva a povinnosti, které vznikly mezi námi ještě před jejím přijetím. Při každém jednotlivém uzavření Smlouvy nebo SPS souhlasíte s aktuálním zněním Podmínek.
 5. V nabídce některých Služeb se můžeme od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v konkrétní nabídce.
 6. Uzavřením Smlouvy a SPS souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při jejich uzavírání. Náklady na jejich použití (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) si hradíte sami. V této souvislosti si neúčtujeme žádné zvláštní poplatky. Sazba nákladů je v běžné výši. Používání Webu nevyžaduje žádné speciální softwarové ani hardwarové vybavení. Postačí Vám zařízení s dostatečně velkým displejem a alespoň průměrně rychlým připojením k internetu.
 7. Web funguje jako online tržiště. Tutoři nabízí návštěvníkům Webu (potencionálním Studentům) své Služby. Návštěvníci Webu mohou na takovou nabídku reagovat a přihlásit se na ni. Zprostředkováváme Vám tedy uzavření SPS – poskytnutí online výuky. Poskytování těchto našich zprostředkovatelských služeb je zpoplatněno; k úhradě dochází způsobem uvedeným níže v těchto Podmínkách.
 1. Abyste mohli na Webu nabízet své Služby jako Tutor nebo se naopak účastnit výuky jako Student, musíte si nejprve založit uživatelský účet (dále „Účet“)
 2. Přístup do svého Účtu získáte na základě registrace na Webu. Účet si musíte založit jak jako Tutor, tak i jako Student. Prostřednictvím něj jako Tutor zadáváte na Web nabídky svých Služeb a jako Student se přihlašujete na jednotlivé lekce a kurzy. Bez předchozí registrace jako Tutor nejste oprávněni na Webu zadávat nabídky svých Služeb a jako Student nejste oprávněni se přihlásit na jednotlivé lekce a kurzy.
 3. Dále shrnujeme postup pro registraci – uzavření Smlouvy (smlouvy o zprostředkování):
  zřízením Účtu s Vámi uzavíráme Smlouvu;
  3.1 při zřizování Účtu si zvolíte, zda se registrujete jako Tutor, nebo jako Student. Následně budete přesměrovaní na příslušný registrační formulář;
  3.2 v příslušném registračním formuláři vyplníte požadované údaje;
  3.3 stisknutím tlačítka „Registrovat zdarma“ odešlete závaznou registraci, která obsahuje všechny informace vyplněné v předchozích krocích. Před odesláním formuláře můžete údaje kontrolovat a měnit;
  3.4. poté, co od Vás obdržíme závaznou registraci, Vám zašleme ověřovací (potvrzovací) e-mail;
  3.5 v okamžiku, kdy v ověřovacím e-mailu potvrdíte registraci, s námi uzavíráte Smlouvu. Smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou;
  3.6 po registraci pak můžete začít nabízet své Služby (jako Tutor ještě musíte projít procesem ověřování podle odst. 4.3. těchto Podmínek) nebo se naopak přihlašovat na jednotlivé lekce nebo kurzy, tj. uzavřít SPS (smlouvu mezi Tutorem a Studentem).
 4. Přístup k Účtu je zabezpečen heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Účtu. Odpovídáte za to, že veškeré osoby, které mají přístup a oprávnění užívat Váš Účet, budou dodržovat tyto Podmínky.
 5. Jste povinni zvolit si dostatečně bezpečné heslo pro přístup ke svému Účtu podle současných standardů bezpečnosti hesel. Neodpovídáme za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku sdělení přihlašovacích údajů třetí osobě nebo v důsledku zvolení nedostatečně bezpečného hesla.
 6. Účet můžete kdykoliv přestat používat nebo ho zrušit. Závazky vzniklé za dobu trvání Smlouvy a závazky plynoucí z již uzavřené SPS tím nejsou dotčeny.
 7. Účet můžeme zrušit, a to zejména v těchto případech:
  7.1 svůj Účet po delší dobu nevyužíváte – nejméně po dobu 1 roku od posledního přihlášení do Účtu;
  7.2 porušíte své povinnosti ze Smlouvy, případně tyto Podmínky;
  7.3 zjistíme, že jde o fiktivní nebo duplicitní Účet, případně jde o Účet neoprávněně vytvořený na jinou osobu;
  7.4 hodnověrným způsobem se dozvíme, že jste se dohodli na plnění s osobou, se kterou jsme Vám zprostředkovali kontakt, ale k Vaší dohodě o poskytnutí Služeb, případně i k poskytnutí Služeb, došlo mimo prostředí Webu. Zrušením Účtu nezaniká naše právo na náhradu vzniklé újmy.
 8. Vezměte, prosím, na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Způsob fungování Webu můžeme kdykoliv omezit, upravit nebo změnit, případně fungování Webu kdykoliv ukončit.
 9. Upozorňujeme, že odesláním registrace potvrzujete, že veškeré Vámi uvedené údaje, případně údaje uvedené v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi námi, jsou pravdivé a správné. V případě jakékoliv změny nám prosím dejte hned vědět. Neneseme totiž odpovědnost za jakoukoliv škodu či komplikace způsobené tím, že nám uvedete nesprávné nebo nepravdivé údaje. Pokud nám sdělením nesprávných či nepravdivých údajů vznikne újma, musíte nám ji nahradit nebo zaplatit.
 1. Při využívání Webu jste povinni zejména:
  1.1 užívat Web v dobré víře, nezasahovat a nepoškozovat práva jiných uživatelů a nezneužívat ho k činnostem příčícím se dobrým mravům či právním předpisům;
  1.2 užívat Web pouze takovým způsobem, který neomezuje či neznemožňuje jeho užívání ostatním uživatelům či návštěvníkům, tj. zejména ho užívat takovým způsobem, který ho nepřetěžuje;
  1.3 neužívat Web pro prezentaci a šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, případně jsou protiprávní nebo k takovému jednání podněcují;
  1.4 při zřízení Účtu uvést pravdivé a přesné údaje a zároveň tyto údaje udržovat aktuální;
  1.5 zdržet se jakéhokoli jednání, kterým byste mohl poškodit naše dobré jméno;
  1.6 počínat si tak, abyste nám nezpůsobili jakoukoli újmu a abyste nezpůsobili újmu jiným uživatelům; v případě, že svým jednáním způsobíte újmu, pak tuto újmu musíte nahradit;
  1.7 v případě, že jste fyzickou osobou, před zřízením Účtu musíte dovršit věk 18 let. Při přihlášení osob mladších 18 let musí Účet zřídit zákonný zástupce dítěte;
  1.8 za sjednání SPS uhradit cenu za objednané Služby, a to za podmínek vedených níže.
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že:
  2.1 využívání Webu nepodléhá naší plošné kontrole. Proto budeme rádi za jakékoli upozornění na porušování těchto Podmínek;
  2.2 údaje uvedené v Účtu můžete kdykoliv měnit a odstraňovat;
  2.3 součástí služeb poskytovaných prostřednictvím Webu není připojení k internetu; připojení si musíte zajistit na vlastní náklady. Neodpovídáme za jakoukoli újmu způsobenou výpadky internetového připojení;
  2.4 třetím osobám můžeme poskytovat reference na Tutory o jejich Službách poskytnutých prostřednictvím Webu; tyto reference můžeme použít pro propagaci našeho Webu, zprostředkovatelských služeb a s tím souvisejících služeb;
  2.5 prostřednictvím Webu pouze zprostředkováváme sjednávání SPS. Neodpovídáme za kvalitu, zákonnost a dostatečnou úroveň Služeb; za jejich kvalitu odpovídá vždy konkrétní Tutor;
  2.6 neodpovídáme za způsobilost uzavřít SPS. Je na každém uživateli, aby dostatečným způsobem ověřil způsobilost druhé smluvní strany k uzavření SPS;
  2.7 komunikace mezi Tutorem a Studentem související s nabízenými Službami probíhá výhradně prostřednictvím chatu umístěného na Webu (dále „Chat“). Tutor je oprávněn Studenta kontaktovat před Chat až poté, co se Student přihlásí na některou jím nabízenou lekci nebo kurz.Student je oprávněn Tutora kontaktovat kdykoliv i před potvrzením objednávky konkrétního kurzu nebo lekce;
  2.8 Student provádí přihlášení na lekci nebo kurz vždy výlučně prostřednictvím Webu (formulář). Tutor a Student nejsou oprávněni si dohodnout poskytnutí Služeb mimo Web (např. telefonicky, e-mailem, osobně);
  2.9 nabídku Služeb můžeme zrušit, pokud Tutor poruší své povinnosti ze Smlouvy, případně tyto Podmínky.
 3. Bez našeho písemného souhlasu nemůžete převádět práva vzniklá na základě těchto Podmínek na třetí osobu.
 4. Registrací na Webu se vzdáváte práva domáhat se po nás náhrady újmy, která by Vám mohla být způsobena při používání Webu. Tímto způsobem nelze vzdát práva na náhradu újmy způsobené na přirozených právech anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 1. Své Služby můžete na Webu nabízet bez ohledu na to, jestli v oblasti vzdělávání podnikáte či nikoliv. Pokud jste podnikatelem, musíte při registraci, případně později, uvést své IČO.
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že:
  2.1 jako Tutor odpovídáte za plnění svých povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména týkajících se oblasti podnikání a daní;
  2.2 pokud výdělečnou činnost vykonáváte samostatně, na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku, pak jste se zřetelem k této činnosti ze zákona považovaní za podnikatele.
 3. Před tím, než Vám umožníme zveřejňovat na Webu Vaše nabídky Služeb, provádíme proces ověřování:
  3.1. služba Stripe za nás ověřuje Vaši totožnost a existenci bankovních účtu;
  3.2 dále prověřujeme informace, které uvedete na svém osobním profilu (informace o Tutorovi);
  3.23schvalujeme obsah první nabízené Služby – abychom spolu nabídku doladili do dokonalosti, můžeme Vám za tímto účelem zavolat nebo napsat.Po dokončení procesu ověřování Vám na e-mail zašleme potvrzení a umožníme Vám na Webu bez omezení zveřejňovat další nabídky Služeb. Proces ověřování provádíme pouze před zveřejněním první nabídky Služeb.
 4. Dále shrnujeme postup pro zveřejnění nabídky Služeb:
  4.1 vyplníte formulář nabídky, ve kterém uvedete veškeré požadované údaje o nabízené Službě;
  4.2 stisknutím tlačítka „Zveřejnit lekci / Zveřejnit kurz“ odešlete závaznou nabídku, která obsahuje všechny informace vyplněné v předchozích krocích. Před odesláním nabídky můžete údaje kontrolovat a měnit;
  4.3 poté, co od Vás obdržíme nabídku, ji zveřejníme na Webu.
 5. Pokud by nám bylo cokoliv v nabídce nejasné, můžeme Vám napsat k jejímu dodatečnému potvrzení.
 6. Po zveřejnění nabídky na Webu na ni mohou ostatní uživatelé Webu reagovat a přihlašovat se na lekce a kurzy. Postup pro uzavření SPS je stanoven v čl. 6. těchto Podmínek. Poté, co od Studenta obdržíme přihlášku a zároveň Student zadá platební údaje pro úhradu ceny objednaných Služeb, Vám na zadaný e-mail zašleme informaci o přijetí přihlášky. Přihlášku jste povinni potvrdit prostřednictvím Chatu do 24 hodin od odeslání přihlášky ze strany Studenta. SPS je mezi Vámi a Studentem uzavřena v okamžiku, kdy Studentovi zašlete přes Chat potvrzení o přijetí přihlášky.
 7. Přihlášku můžete odmítnout následujícími způsoby:
  7.1 poskytnutí Služby odmítnete prostřednictvím Chatu (odmítnutí sdělíte Studentovi) a následně zrušíte v administraci objednané Služby;
  7.2 Službu zrušíte v administraci objednané Služby;
  7.3 ve lhůtě do 24 hodin Studentovi přes Chat nezašlete potvrzení ani odmítnutí (má se za to, že jste přihlášku odmítli).
 8. Při odmítnutí lekce podle odst. 4.7. těchto Podmínek můžete po dohodě se Studentem zvolit jednu z následujících možností:
  8.1 vrácení uhrazené Ceny za Službu Studentovi;
  8.2 nabídnutí náhradního termínu Služby.
 9. Pokud by Vám bylo cokoliv v přihlášce nejasné, můžeme Studentovi prostřednictvím Chatu napsat a případně se doptat na další informace potřebné k výuce.
 10. Způsob výpočtu výše odměny a postup pro její výplatu jsou stanoveny v platebních podmínkách uvedených v čl. 7 těchto Podmínek a dále na Webu zde. V případě splnění náležitostí stanovených v těchto Podmínkách se zavazujeme Vám za podmínek stanovených v platebních podmínkách zprostředkovat vyplacení odměny za poskytnutou Službu.
 11. Při nabízení Služeb jste povinni zejména:
  11.1 mít dostatečnou kvalifikaci k jejich poskytování;
  11.2 zadávat nabídky svých Služeb pouze v případě reálného zájmu o jejich poskytnutí;
  11.3 postupovat v souladu se sjednanými podmínkami;
  11.4 poskytovat Služby v termínu uvedeném v nabídce;
  11.5 zadávat pouze takovou nabídku, která je v souladu s dobrými mravy; nezadávat takovou nabídku, která by měla nekalosoutěžní či jinak protiprávní charakter;
  11.6 vyplnit při zadávání nabídky veškeré povinné údaje.
 12. V případě, že nemůžete Službu z omluvitelných důvodů poskytnout, jste povinni nás o tom alespoň 3 dny před termínem Služby informovat. Pokud z objektivních důvodů není možné dodržet lhůtu pro informování podle předchozí věty, informujte nás bez zbytečného odkladu od zjištění takové skutečnosti.
 13. Po úplném zaplacení Ceny za Služby jste jako Tutor povinni vystavit fakturu, kterou pošlete elektronicky na e-mail Studenta. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tímto postupem.
 14. Pokud se Student podle odst. 8.2. těchto Podmínek odhlásí ze Služby, po dohodě se Studentem zvolíte jednu z následujících možností:
  14.1 vrácení uhrazené Ceny nebo její poměrné části (viz storno podmínky) za Službu Studentovi;
  14.2 nabídnutí náhradního termínu Služby
 1. Na lekci se můžete přihlásit sami jako spotřebitel (dále „Spotřebitel“). Takto můžete přihlásit i své děti (osoby mladší 18 let). Dále se můžete přihlásit i jako podnikatel (např. při objednávce o benefitu pro zaměstnance), případně jako nezisková organizace apod. V případě, že dítě na lekci přihlašuje jiná osoba než přímo jeho zákonný zástupce, je potřeba doložit i souhlas zákonného zástupce (rodiče).
 2. U každé Služby na Webu uvádíme její aktuální cenu (dále „Cena“) a další informace o konkrétním Tutorovi a jeho Službách. Cena zahrnuje naši provizi za zprostředkování, daň z přidané hodnoty a další související poplatky. Cenu dalších případných příplatkových nebo volitelných služeb účtujeme zvlášť. Berte, prosím, na vědomí, že Cenu uvedenou na Webu můžeme měnit.
 3. Pokud od nás obdržíte nějaké slevové kupóny, při každém přihlášení můžete použít vždy jen jeden z nich. Slevy mezi sebou nemůžete kombinovat. V některých případech se ale s Tutorem nebo s námi můžete dohodnout jinak.
 4. Pokud máte v úmyslu na lekci nebo kurz přihlásit Vaše děti (osoby mladší 18 let), doporučujeme se před přihlášením domluvit s vybraným Tutorem na obsahu Služeb – můžete mu předtím napsat přes Chat a domluvit se spolu na konkrétních podmínkách. Dále Vám doporučujeme se účastnit minimálně první lekce.
 1. SPS (smlouvy o poskytnutí služby) se uzavírají takto:
  1.1 SPS se uzavírají prostřednictvím Webu, a to mezi Tutorem a Studentem;
  1.2 Student si vybere Tutora, druh a termín Služby a vloží Službu do tzv. elektronického košíku;
  1.3 po výběru Služeb Student vyplní své kontaktní údaje;
  1.4 stisknutím tlačítka „Rezervovat hovor“ odešle Student závaznou přihlášku, která obsahuje všechny informace vyplněné v předchozích krocích. Před odesláním přihlášky může Student údaje kontrolovat a měnit;
  1.5 po odeslání přihlášky bude Student automaticky přesměrován na platební portál. K úhradě Ceny za objednané Služby je zapotřebí zadat údaje z platební karty;
  1.6 poté, co obdržíme přihlášku a zároveň Student zadá platné platební údaje, zašleme Studentovi na zadaný e-mail potvrzení o přijetí přihlášky. Zároveň zašleme Tutorovi informaci o přihlášení Studenta;
  1.7 Tutor Studentovi přes Chat přihlášku potvrdí nebo odmítne. Sdělení zašle nejpozději do 24 hodin od odeslání přihlášky. Pokud Tutor ve lhůtě do 24 hodin nezašle potvrzení ani odmítnutí, má se za to, že přihlášku odmítl;
  1.7.1 v případě odmítnutí přihlášky přihlášku zrušíme a Studentovi vrátíme platbu za zaplacenou Službu. Platbu vrátíme stejným způsobem, jakým jsme ji od něj obdrželi; / v případě odmítnutí přihlášky přihlášku a zadanou platbu zrušíme;
 2. Pokud by nám bylo cokoliv v přihlášce nejasné, můžeme Vám my nebo Tutor (přes Chat) napsat k jejímu dodatečnému potvrzení nebo k poskytnutí dalších doplňujících informací potřebných k řádnému poskytnutí Služby.
 3. Na základě uzavřené SPS musíte jako Student zaplatit Cenu objednaných Služeb a případně cenu za další sjednané příplatkové nebo volitelné služby. Tutor na druhou stranu Vám musí poskytnout objednanou Službu, tzn. umožnit Vám se za sjednaných podmínek účastnit Služby.
 4. Upozorňujeme, že odesláním přihlášky potvrzujete, že veškeré uvedené údaje, případně údaje uvedené v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi námi a Vámi nebo mezi Vámi a Tutorem, jsou pravdivé a správné. V případě jakékoliv změny nám prosím dejte hned vědět.
 5. Platbu provedete bezhotovostně kartou přes platební portál Stripe. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet; platba Vám bude stržena z Vašeho účtu okamžitě po autorizaci Vašich platebních údajů. / Služba Strike autorizuje transakci; platba Vám však bude stržena z Vašeho účtu až po poskytnutí Služby.
 6. Po úplném zaplacení Ceny za Služby Vám Tutor vystaví fakturu, kterou Vám pošle elektronicky na Váš e-mail. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tímto postupem.
 1. Za zprostředkování uzavření SPS, resp. za uzavření SPS, nám náleží provize, jejíž výše je uvedená v ceníku zde.
 2. Nárok na provizi podle těchto Podmínek nám vzniká okamžikem, kdy dojde k uzavření SPS. Tím nejsou dotčeny storno podmínky podle odst těchto Podmínek.
 3. Za provedení platby přes platební portál si služba Stripe účtuje manipulační poplatek za platbu kartou, který se může v čase měnit. Pro Vás jako Tutora je vždy závazný poplatek, který je platný v době uzavření konkrétní SPS. Výše poplatku je uvedena v ceníku zde. Bližší informace o platebních podmínkách služby Stripe naleznete na internetových stránkách www.stripe.com/en-cz/pricing.
 4. Dále shrnujeme postup pro vyplacení odměny za Službu Tutorovi:
  4.1 Student bude po odeslání přihlášky automaticky přesměrován na platební portál Stripe a prostřednictvím něj uhradí Cenu za objednané Služby;
  4.2 z uhrazené platby si služba Stripe strhne správní poplatek. Zbytek platby bude připsán na níže uvedené účty následujícím způsobem:
  4.2.1 část platby odpovídající naší provizi bude připsána na náš Stripe účet;
  4.2.2 zbytek platby (Cena po odečtení správního poplatku služby Stripe a naší provize) (dále „Odměna“) bude připsán na Váš Stripe účet Tutora;
  4.3 s Odměnou na Stripe účtu můžete volně nakládat teprve po uplynutí 7 dnů od poskytnutí zaplacené Služby.
 5. Souhrnná faktura za naši provizi vyplacenou v příslušném kalendářním bude ke stažení ve Vašem Účtu Tutora v sekci „faktury“ vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tímto postupem.
 1. Pokud sebe nebo své děti přihlašujete jako Spotřebitel, můžete od SPS odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne uzavření SPS. To neplatí v případě naplnění podmínek dále.
  1.1 Vezměte, prosím, na vědomí, že nemáte právo odstoupit od SPS podle odst. 1. těchto Podmínek, pokud se s Vaším výslovným souhlasem účastníte Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od SPS.
  1.2 Od SPS můžete odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle předchozího bodu (1.1.) Podmínek.
  1.3 Pro zachování 14denní lhůty k odstoupení podle odst. 1. těchto Podmínek stačí oznámení o odstoupení od SPS v této lhůtě odeslat.
  1.4 Při odstoupení od SPS podle odst. 1. těchto Podmínek Vám uhrazenou Cenu vrátíme do 14 dnů od odstoupení. Platbu Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme ji od Vás obdrželi. Platbu Vám můžeme vrátit i jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a pokud nám tím nevzniknou další náklady.
 2. Z jednotlivé lekce se můžete kdykoliv odhlásit, tj. odstoupit od SPS. Odhlášení provedete tak, že v administraci objednané Služby kliknete na tlačítko „Zrušit“ a uvedete důvod odhlášení (zrušení).
  Uzavřením SPS souhlasíte s těmito podmínkami pro odhlášení:
  2.1 pokud se odhlásíte nejpozději 24 hodin před zahájením lekce nebo kurzu (Služby), vrátíme Vám celou uhrazenou Cenu za tuto Službu. Nejsme oprávněni si účtovat jakýkoli storno poplatek;
  2.2 ve lhůtě kratší než 24 hodin před zahájením Služby se již nemůžete odhlásit; jsme oprávněni si účtovat storno poplatek ve výši 100% Ceny; s Tutorem se případně můžete dohodnout na náhradním termínu – nezaručujeme, že Vám Tutor vyhoví a poskytne náhradní termín (Tutor není povinen Vám náhradní termín poskytnout);
  2.3 pokud se neodhlásíte ze Služby a neúčastníte se jí (nebo její části – např. některé lekce z kurzu), jsme oprávněni si účtovat poplatek ve výši 100% Ceny; s Tutorem se případně můžete dohodnout na náhradním termínu – nezaručujeme, že Vám Tutor vyhoví a poskytne náhradní termín (Tutor není povinen Vám náhradní termín poskytnout). Storno poplatek jsme oprávněni započítat oproti uhrazené Ceně.
 3. Odstoupit od SPS můžete prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení můžete zaslat jak elektronicky na adresu support@truano.com, tak i v listinné podobě na adresu Heinemannova 2698/11, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
 4. Do doby, než uhradíte celou Cenu, má Tutor za stejných podmínek jako Vy právo od SPS odstoupit.
 5. V případě, že se přihlásíte na lekci nebo kurz,
  5.1 u nichž jsme na Webu nedopatřením uvedli zjevně nesprávnou Cenu, nebo
  5.2 na které je již naplněna kapacita, informujeme Vás o tom bez zbytečného odkladu od přihlášení. V případě, že jste již s Tutorem uzavřeli SPS, může Tutor z výše uvedených důvodů od SPS odstoupit. V takovém případě Vám bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení vrátíme celou dosud uhrazenou Cenu. S Tutorem se případně můžete dohodnout na náhradním termínu.
 6. Pokud lekce (samostatná lekce nebo lekce z kurzu) neproběhne z důvodu na straně Tutora nebo z technických důvodů (např. nefunkčnost Webu), vrátíme Vám celou uhrazenou Cenu za tuto 1 lekci. Nejsme oprávněni si účtovat jakýkoli poplatek. S Tutorem se případně můžete dohodnout na náhradním termínu lekce namísto vrácení Ceny.
 7. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud nebudete se Službou spokojeni a budete žádat vrácení uhrazené Ceny, jsme oprávněni v první řadě prověřovat kvalitu lekce. Nejste oprávněni požadovat vrácení uhrazené Ceny, pokud proběhne alespoň 50 % lekce nebo 50 % kurzu.
 8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Vás upozorňujeme, že odst. 1. těchto Podmínek se uplatní jen v případě, že jste SPS uzavřel jako Spotřebitel. Jako podnikatel nebo kdokoli jiný než Spotřebitel máte právo odstoupit od SPS za podmínek podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a za podmínek podle odst. 2. těchto Podmínek.
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.
 2. Osobní údaje, které uvedete při registraci a při uzavírání SPS slouží výhradně pro naši potřebu a potřebu Tutora. Bez těchto údajů nejsme schopni Vám umožnit Web používat.
 3. Své osobní údaje musíte uvádět správně a pravdivě.
 4. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese Ochrana osobních údajů.
 1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy support@truano.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Váš e-mail.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Dále také můžete využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
 4. Podnikatelskou činnost můžeme provádět na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Uzavřením Smlouvy na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.