Truano
Poptat lekci

Čeština - jaké jsou největší problémy u přijímaček

Tereza Maturová • 16.8.2023

Přijímací zkoušky z češtiny testují nejen znalosti gramatiky a literatury, ale také schopnost studentů analyzovat, interpretovat a vyjadřovat se písemně. Příprava na tyto zkoušky vyžaduje strategický přístup, který se zaměřuje na konkrétní klíčové oblasti. Je důležité nejen opakovat si základní pravidla českého jazyka, ale také rozvíjet čtenářské dovednosti a kritické myšlení. Ať už je studentovo cílem dostat se na oblíbené gymnázium či jinou střední školu, důkladná příprava je klíčem k úspěchu.

Dle vyhodnocení přijímacích zkoušek z předchozích ročníků dělají studentům největší problém přívlastky-shodný a neshodný. Přívlastek je slovo, které blíže vymezuje podstatné jméno, obvykle udává nějakou jeho vlastnost nebo charakteristiku. V češtině máme dva základní typy přívlastků.
1. Přívlastek shodný- Tento přívlastek se shoduje s podstatným jménem v pádu, čísle a rodě. Jedná se obvykle o přídavná jména nebo zájmena. Přívlastek shodný může být buď předložkový nebo nepředložkový.
2. Přívlastek neshodný- Tento přívlastek se s podstatným jménem neshoduje. Většinou jde o podstatná jména v genitivním pádě, která jsou doplněna o předložky (např. "knížka o zvířatech"). Přívlastek neshodný také může vyjadřovat příslušnost, původ, vlastnictví nebo nějaký vztah.
Správný postup při rozboru věty a souvětí si můžete přečíst v našem článku o větném rozboru.

Jako další problematika se ukázala zájmena, konkrétně druhy zájmen a jejich funkce. Zájmena jsou slovní druh, který slouží k zastoupení nebo označení osob, věcí, zvířat či myšlenek bez nutnosti je explicitně jmenovat. Rozlišujeme tyto druhy zájmen:
1. Osobní zájmena
2. Přivlastňovací zájmena
3. Ukazovací zájmena
4. Tázací zájmena
5. Zvratná zájmena
6. Neurčitá zájmena
7. Záporná zájmena
8. Vztažná zájmena
Každé z těchto zájmen má svou specifickou funkci v jazyce a pomáhá vytvářet srozumitelný a plynulý projev.

Jako poslední stojí určitě za zmínku věty vedlejší. Věty vedlejší jsou částí složené věty, která sestává z věty hlavní a jedné či více vět vedlejších. Věty vedlejší jsou závislé na větě hlavní, nemohou existovat samostatně mimo kontext složené věty a obvykle doplňují informace nebo vysvětlují kontext věty hlavní.
Věty vedlejší v češtině můžeme rozdělit podle jejich funkce:
1. Podmětné
2. Předmětné
3. Příslovečné
4. Přívlastkové
5. Příčinné
6. Účelové

Pokud Vás zajímá statistika výsledků přijímacích zkoušek z předchozích let, najdete ji zde.

Pravidelná příprava je to nejlepší, co můžete před přijímacími zkouškami udělat. Naši lektoři se s Vámi zaměří na jakoukoli problematiku a pomůžou Vám výrazně zlepšit Vaše šance na úspěšné složení těchto zkoušek.